O Fundacji

Czym zajmuje się Fundacja Auxilia?

Główne cele działania Fundacji Auxilia

Niesienie pomocy i wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń traumatycznych, w szczególności na skutek wypadków komunikacyjnych.

Edukacja społeczeństwa, w szczególności osób poszkodowanych w obszarze radzenia sobie z sytuacją, jaka następuje po wypadku.

Poprawienia warunków dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

Edukacja społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży (osób niepełnoletnich) w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno jako pieszy, jak i kierowca oraz niebezpieczeństw związanych z wypadkami na drodze.

Fundacja Auxilia realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.


Pomoc prawną świadczoną na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

2.


Działalność w zakresie edukacji oraz informacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

3.


Wspieranie działań prewencyjnych oraz informacyjnych organizowanych przez inne podmioty, w szczególności policję, straż pożarną, straż miejską oraz pogotowie ratunkowe.

4.


Wspieranie inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.

5.


Wspomaganie osób prawnych i innych podmiotów, których działalność pokrywa się z zakresem działania Fundacji.

6.


Inicjowanie, organizowanie i wspieranie akcji mających na celu edukację społeczeństwa,
w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie bezpiecznego poruszania się drogach.

7.


Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów, których działalność opiera się na edukacji, opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży.

8.


Organizowanie wydarzeń i wspieranie inicjatyw charytatywnych w formie zbiórek funduszy na realizację statutowych celów Fundacji, w szczególności pikników, imprez okolicznościowych i aukcji.

9.


Organizowanie i pomoc w organizacji działań o charakterze szkoleniowym w formie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych i innych, mających na celu przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.

10.


Niesienie pomocy finansowej instytucjom realizującym cele Fundacji oraz osobom fizycznym zagrożonych utratą życia lub zdrowia.

11.


Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do funkcjonowania placówek zdrowotnych, oświatowych i wychowawczych.

12.


Współorganizowanie i sponsorowanie imprez okolicznościowych, kampanii informacyjnych i innych projektów medialnych.

13.


Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie opieki zdrowotnej
w zakresie realizacji celów działania Fundacji.

14.


Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji celów działania Fundacji.

15.


Aktywne poszukiwanie partnerów, w tym partnerów finansowych, chętnych do współpracy w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.